Na području Lijevče polja, posljednjih godina imamo pojavu kukuruzne sovice (Helicoverpa  armigera) koja može napraviti velike štete na usjevima kukuruza ako se na vrijeme ne otkrije i adekvatno ne tretira. Kukuruzna sovica se javlja na parcelama kada su vlažna proljeća praćena visokim temperaturama. Prezimljava u obliku odrasle  larve ili lutke  na dubini od 4 do 8 centimetara. Najčešće imamo dvije ili tri generacije. Prva generacija razvija se u maju-junu, druga u julu a treća u avgustu. Velike štete pravi prva i druga generacija.

U maju larve, odnosno gusjenice u večernjim satima izgrizaju tek iznikle mlade biljke kukuruza tako da biljke venu  i suše se. Štete mogu biti velike, mogu da unište i preko 70 odsto zasijane parcele pod kukuruzom ako se na vrijeme ne otkriju, što ima za posledicu presijavanje čitave površine. Leptir polaže jaja na vrhu klipa tako da mlade gusjenice počinju da se hrane svilom što smanjuje broj zrna na klipu, a kasnije se uvlače u klip i prave hodnike i na taj način oštećuju biljke kukuruza što sve utiče na smanjenje prinosa .

Zaštita od kukuruzne sovice izvodi se agrotehničkim i hemiskim mjerama, a tu spadaju:

– Obrada zemljišta, dubokim oranjem 30 do 35 centimetara uništavaju se prezimljujuće forme i na taj način smanjuje se broj jedinki po jedinici površine;

– Adekvatnim đubrenjem, primjenom stajnjaka i NPK–đubriva;

– Plodored (smjena strnih žita – kukuruz);

– Hemiskim tretiranjem, koje se vrši insekticidima u večernjim satima kada su sovice najaktivnije na parcelama,  tada je i najmanje isparavanje insekticida, a efekat sredstva najveći.