Порез на додатну вриједност (ПДВ) на пољопривредном газдинству

 

Правни оквир

Закон о порезу на додатну вриједност (сл.гласник 9/05,35/05 и 100/08)

Правилник о примјени закона о порезу на додатну вриједноет(Сл.гласник БиХброј 93/05,21/06,60/06,6/07,100/07,35/08 и 65/10)
Правилник о регистрацији и упису у јединствени регистар обавеза индиректних пореза (Сл.гласник БиХ број 51/12и 68/16)
Упутство о поступку остваривања права на паушалну накнаду (сл.гласникбих број 81/06)
Порез на додатну вриједност(ПДВ)је одређена врста пореза на промет ,стим што се плаћа у свакој фази промета добара на дио вриједности који је додан у том ланцу

 

Предмет опорезивања

 

Промет добара и услуга у БиХ и увоз  добара и услуга у БиХ-а

 

Настанак пореске обавезе

 

Пореска обавеза настаје када се изврши једна од следећих радњи ,било која од њих наступи прва:
Испорука добара или пружање услуга ,издаване фактуре ,плаћање или дјелимично плаћање ако се изврши прије издавања фактуре или извршене испоруке
Код увоза обавеза настаје истовремено са настанком обавезе плаћања царинског дуга

 

Одбитак пореза

 

Излазни ПДВ- улазни ПДВ=обавеза за упл. (излазни пдв већи  од улазнг пдв)
Износ за поврат (излазни ПДВ мањи од улазног) за обрачунски период

 

Обавезник ПДВ-а јесте /није

Јесте:

Опорезиви промет прелази или ће прећи износ од 50.000 КМ
Ако катастарски  приход свих чланова домаћинства прелази износ од 15000 КМ

 

Није:

Ако опорезиви приход не прелази 50.000 КМ и ако укупни катастарски приход свих чланова домаћинства нижи од 15.000 КМ.

 

Утврђивање  права и обавеза по основу регистрације за ПДВ

 

Лице које у текућој календарској години оствари опорезиви промет у износу већем од прага пдв-а (50.000 КМ)дужно је да поднесе захтјев с прилозима до 20-ог у текућем мјесецу по истеку мјесеца у којем је остварен опорезиви промет већи од прага ПДВ-а.
Наведеном лицу ,права и обавезе по основу регистрације за ПДВ утврђују се од наредног дана у односу на дан кад је остварен опорезиви промет већи од законом прописаног прага .
Уз захтјев (ЗР1) за регистрацију пореског обавезника  у систем ПДВ -а се прилажу следећи прилози (копија личне карте ,уговор с регистрованим обвезником пореза на додатну вриједност о испоруци добара или услуга ,доказ надлежнод органа да је подносилац захтјева власник или корисник уписаног земљишта у катастру,доказ о оствареном промету за претходну /текућу годину до дана подношења захтјева ,број банковног трансакционог рачуна са којег се могу плаћати индиректни порези на који ће се вршити поврат.такса на захтјев 10КМ и такса за издавање увјерења о регистрацији /упису у Јединствени регистар индиректних пореза 20КМ..

 

Статус пољопривредника у систему ПДВ-а може бити :

1.      Порески обвезник
2.      Корисник паушалне накнаде
3.      Пољопривредник који није ни  регистровани ПДВ обвезник нити корисник паушалне накнаде

Обавезе пореског обвезника :

 

Издавање пореских фактура за сваку испоруку добара и услуда и зарачунавање пореза на додату вриједности 17%.
Обавеза вођења прописаних пореских евиденција куф и киф
Обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ-а
Обавеза подношења пријаве ПДВ-а до 10-ог у мјесецу за проотекли мјесец
Право одбитка улазног ПДВ који је садржан у улазним рачунима
Евиденције регистрованог ПДВ обвезника
(ПДВ фактура  ,куф ,киф и пријава ПДВ)

 

Обавезе пољопривредника  корисника паушалне накнаде

 

Паушална накнада за нерегистрованог пољопривредника као ПДВ обвезника:
Паушална накнада је износ улазног пореза на који пољопривредници који нису порески обвезници имају право приликом испоруке пољопривредних добара и услуга пореским обвезницима.

Статус пољопривредника који није корисник паушалне накнаде

 

Не издаје пореске фактуре , не обрачунава ПДВ,не води пореске евиденције ,нема право одбитка улазног пореза али има право на паушалну накнаду за испоруке пољопривредних добара и услуга регистрованим ПДВ обвезницима

 

Добијање одобрења од УИО

 

Захтјев за одобрење паушалне накнаде који се подноси надлежном регионалном центру УИО.

Прилози

 

Уз захтјев( ЗПН) прилаже се фотокопија личне карте ,уговор са регистрованим обвезником пореза на додату вриједност о испоруци добара и услуга ,доказ надлежног органа да је подносилац власник земљишта уписан у катастру земљишта ,односно уговор о праву кориштења ,уплата административне таксе за захтјев 10,00 КМ и за рјешење 10,00 КМ.

 

Износ паушалне накнаде

 

УИО доноси рјешење о признавању права
Накнаду пољопривреднику плаћа ПДВ обвезник који је примио добра и услуге од пољопривредника ,накнада износи 5% од вриједности испоручених добара и услуда

 

 

Шта је повољније за пољопривреднике?

 

Да буду изван система ПДВ–а

 

Ако имају ниске набавке добара и услуга
Ако имају високе испоруке добара и услуга

 

Да буду у систему ПДВ-а

 

Ако имају високе набавке добара и услуга
Ако имају ниске испоруке добара и услуга

 

 

20.04.2018 год .

Радинка Мићић дипл.инг