Регистрација газдинства

Сви пољопривредници и корисници Аграрног буџета требали би да се упишу у регистар пољопривредних газдинстава и корисника.
Информације о поступку уписа начину попуњавања ,потребну документацију те права и обавезе које настају код регистрације можете добити у МШПВ подручним јединицама Министарства пољопривре и oд службеника у канцеларијама АПИФ-а ,Фонд-у ПИО и Фонду ЗО.

 • Основ за примјену
 • Закон о пољопривреди .
 • Уредба о регистру.Сл.гл.30/13.
 • Донесени су подзаконски акти
 • Правилник о обрасцима –упутство
 • Правилник о разврставању на комерцијална и некомерцијална

Циљ регистрације

 • Регистрација би требало да створи слику о стварним нашим ресурсима на основу којих би се могле планирати одређене мјере подршке пољопривредној производњи.
 • Уводи се обавезно ажурирање података о врсти и бројном стању стоке као и о начину кориштења земљишног посједа (врсти усјева).
 • Овај вид регистрације требао би да омогући и бољу теренску контролу трошења средстава Аграрног буџета
 • Уредба о упису у регистар пољопривредних газдинстава

Прописано је да пољопривредна газдинства уписана у регистар пољ.газ. су обавезна да сваке године од 01.01 до 15.05 обавезно пријављују надлежној јединици АПИФ/а податке о начину кориштења регистрованог земљисног посједа о засијаним, односно засађеним пољопривредним културама ,врстама И тренутном стању стоке

Циљ разврставања газдинства

Разврставање породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална треба да послужи да се добију прецизни и ажурни подаци о обиму производње намјењене за тржиште у односу на обим производње намјењене за сопствене потребе.

Ови подаци ће бити основа МПШВ и и административним службама општина и градова за анализу и планирање текуће пољопривредне политике

 • Разврставање породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална врши се на основу захтјева носиоца газдинства, приликом уписа у Регистар или промјене података у Регистру, а након провјере испуњености услова.
 • Након подношења захтјева и уноса података о начину кориштења земљишног посједа и врстама и бројном стању стоке у Регистар, софтверски програм / апликација врши провјеру испуњености услова и додјељује газдинству статус „комерцијално“ или „некомерцијално“ породично пољопривредно газдинство.
 • Добијени статус газдинства налази се на потврди која се издаје након извршеног уписа или промјене података у Регистру.
 • Промјена статуса породичног пољопривредног газдинства из комерцијалног у некомерцијално и обрнуто дозвољена је:
  • на захтјев носиоца газдинства само једанпут у току године и
  • на основу софтверске провјере испуњености услова за разврставање газдинстава, у року у којем се врши обавезно годишње ажурирање података о начину кориштења земљишног посједа, врстама и бројном стању сточног фонда.

Попуњавање образаца

 • Корисник физ.лице, носилац ППГ, одговорна особа (правног субјекта, локалне заједнице и сл.)
 • Упутство за фармере – доступно у АПИФ-у и на интернет страници МПШВ РС
 • Савјетодавна служба МПШВ РС
 • Општински референти за пољопривреду
 • Службеници АПИФ-а
 • Дјеца – средњошколци, унуци, ђаци пољ.школе

Упутство за фармере je доступно у АПИФ-у и на интернет страници МПШВ РС

Пријем попуњених образаца на шалтеру састоји се из:

 • Преглед комплетности предмета – усаглашеност са Обрасцем 5 (предати обрасци и прилози)
 • Образац 5 се протоколише у Књигу протокола, потписује од стране службеника АПИФ-а и овјерава, а 1 копија протоколисаног Обрасца 5 се издаје подносиоцу захтјева као доказ о предатој документацији
 • Провјера усаглашености садржаја образаца са прилозима, (обавезан је упис броја телефона и трансакционог банк.рачуна), веће и мање неправилности, дјелимичан унос података, позив за допуну – модул састанци

Издавање докумената из Регистра у АПИФ-у – бесплатно на захтјев

 • Потврда о упису Регистар, са назначеним орг.обликом, датумом уписа у РПГ/РК, статусом комерцијалности, површином посједа и ук.обрадивом површином, списком чланова ППГ.
 • Изводи из регистра издају се на властити захтјев (листе): чланови ППГ, земљишни посјед (списак к.ч.), начин кориштења земљишта (биљне културе – усјеви и засади, врста и бројно стање стоке,

Податке из РПГ и РК могу да користе:

 • Ажурна основа за пољ.политику и програмирање подстицајних мјера
 • Све админ.службе градова и општина у РС – Одјељења за пољопривреду, имаће „on-line“ приступ подацима, сходно територијалној надлежности
 • Сви савјетодавци МПШВ РС „on-line“ приступ подацима
 • Инспекцијске службе РС „on-line“ приступ подацима
 • Научни радници – професори, истраживачи – на захтјев – достава агрегираних или детаљних података, без могућности идентификације
 • Сви корисници ће претходно морати потписати Изјаву о заштити личних података (име и презиме носиоца и чланова ППГ, ЈМБ/ЈИБ, банковни рачун, број к.ч.,…)

Разврставање породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална врши се на основу захтјева носиоца газдинства, приликом уписа у Регистар или промјене података у Регистру, а након провјере испуњености услова.

Након подношења захтјева и уноса података о начину кориштења земљишног посједа и врстама и бројном стању стоке у Регистар, софтверски програм / апликација врши провјеру испуњености услова и додјељује газдинству статус „комерцијално“ или „некомерцијално“ породично пољопривредно газдинство.
Добијени статус газдинства налази се на потврди која се издаје након извршеног уписа или промјене података у Регистру.

Право на подстицајна сердства и друге облике подршке у пољопривреди имају физичка и правна лица има корисник са пребивалиштем односно сједиштем у Републици Српској, која обављају пољопривредну производњу на територији Републике и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ), као комерцијална или као некомерцијална газдинства, као и други субјекти у складу са чланом 26. Закона о пољопривреди који су уписани у Регистар корисника подстицајних средстава (РК):

Услови за упис у регистар пољопривредних газдинстава детаљно је описан у Уредни о упису у регистар пољопривредних газдинстава и регистар корисника подстицајних средстава (Сл.гл. 30/13).

Мјере подршке за комерцијална и некомерцијална породична пољопривредна газдинства и укупан износ средстава одређују се за сваку буџетску годину на основу Плана коришћења подстицајних средстава у текућој години и Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села Сл. Гл 25/18) и Правилника капиталне инвестиције 2018. (који је у тренутно у припреми ):

 • Новчана средства подстицаја одобравају се у износу од 30% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције за комерцијална пољопривредна газдинства односно у износу од 15% за некомерцијална породична пољопривредна газдинства.
 • Износ подстицајних средстава (из става 4.) овог члана увећава се за комерцијална породична пољопривредна газдинства за додатних 5% за носиоце старости до 40 година, или за жене које су носиоци пољопривредних газдинстава

НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

 

Право на новчане подстицаје за развој пољопривреде и села корисник подстицаја остворају кроз подршку текућој производњи, подршку капиталним инвестицијама, подршку руралном развоју и системске и остале мјереподршке (Сл.гл. 25/18).

ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА И ДОПТИНОСА КОМЕРЦИЈАЛНИ И НЕКОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ДЕТАЉНО ЈЕ ОПИСАН У ЗАКОНУ о доприносима (Сл. Гл. Републике Српске 116/12, 103/15 и 114/17)

Краћи преглед је дат у табели:

Допуна табеле:
Носиоци КОМЕРЦИЈАЛНИХ газдинстава, који немају обавезу плаћања доприноса за ПИО плаћају допринос за здравств. осигур.: мјесечно– 47,92; годишње 575,00 КМ

Табеларни преглед обавеза плаћања доприноса

Година К о м е р ц и ј а л н а  газдинства Н е к о м е  р ц и ј а л н а  газдинства
Мјесецно Годисње Мјесецно Годисње
ПИО здравство ПИО здравство здравство здравство
2014 74,00 48,00 888,00 576,00 48,00 576,00
2015 74,04 48,02 888,48 576,24 48,02 576,24
2016 74,37 48,24 892,44 578,88 32,16 385,92
2017 74,60 48,38 895,20 580,56 32,26 387,12
2018 73,87 47,92 886,45 575,00 31,95 383,33

Доприноси за запослене а који су и носиоци породичних газдинства

 • Некомерцијална газдинства
 • Здравствено осигурање 1% од личног примања
 • Комерцијална газдинства
 • Здравствено осигурање2 %од личног примања
 • Пензионо и инвалидско 2%од личног примања

Ажурирање података биће убудуће обавезно за сва регистрована газдинства и то сваке године у периоду од 01. јануара до 15. маја (о врсти и бројном стању стоке као и о начину кориштења земљишног посједа (врстама усјева/засада на земљишним парцелама у текућој години).

Обрасце за ажурирање података регистрована газдинства су дужна предати сваке године, чак и уколико немају никаквих промјена у односу на претходну годину.