Obično se smatra da u intenzivnom uzgoju tov pilića traje do 42 dana njihove starosti. Ali, kad se pilići uzgajaju za vlastite potrebe, to onda traje oko dva mjeseca. Pilići se nabavljaju krajem zime ili početkom proljeća, kad temperature više nisu tako niske i opasne za male piliće.  U uslovima intenzivnog uzgoja svi uslovi moraju biti strogo poštovani, što iz formalnih razloga (zahtjevi kupaca, zahtjevi inspekcija i veterinarske službe, strogi propisi o uslovima držanja), što iz suštinskih razloga – potreba što nižeg utroška hrane i što višeg prirasta, kvaliteta mesa i dr. I uzgoj za vlastite potrebe traži poštovanje određenih pravila.

Pilići nisu u stanju regulisati vlastitu tjelesnu temperaturu nezavisno o okolnoj temperaturi sve do starosti od tri sedmice pa im do tada treba osigurati potrebne uslove tj. grijani prostor. To može biti u kavezu s odgovarajućom sijalicom/grijalicom, ili grijanjem prostora u kojem borave. I previsoke temperature su opasne, čak se smatra da će učiniti više štete nego niže temperature.

Piliću su osjetljivi na promjenu hrane

Kad piliće hranite krmnim smjesama onda treba voditi računa da se nabavi upravo takva koja će udovoljiti potrebama pilića u određenoj fazi rasta (energija, bjelančevine, minerali, vitamini te druga hraniva). Pilićima treba osigurati dovoljno čiste vode, a za što se koriste posebne pojilice.

Svi su pilići izloženi napadima bolesti od kojih je vrlo opasna kokcidioza. Zbog toga proizvođači gotove hrane za piliće u nju dodaju lijek kokcidiostatik. S hranjenjem takvom hranom treba prestati barem 7 dana prije njihovog klanja kako bi se iz organizma pilića izbacile rezidue kokcidiostatika. Naravno da se sa primjenom kokcidiostatika jako pazi.

Pilići su dosta osjetljivi na promjenu hrane pa treba voditi računa da se te promjene odvijaju postupno. Smjese koje se koriste dolaze u dva oblika: u brašnastom ili peletiranom obliku. Peletirana hrana je nešto skuplja i to je njen glavni nedostatak, ali je zato konverzija veća. Iskusniji uzgajivači će stoga uvijek preferirati peletiranu ispred brašnaste hrane.

Hranjenje se najčešće obavlja putem hranilica, čime se osigurava optimalno korištenje hrane. Kad se pilići uzgajaju u intenzivnim uslovima, oni bi sa 42 dana starosti trebali imati tjelesnu težinu od 2,5 kg (neovisno o polu), uz konverziju smjese od 1,7 kg smjese za jedan kg prirasta. U “domaćim” uslovima to naravno neće biti tako, ali to i nije toliko bitno jer su uslovi uzgoja i zahtjevi bitno drugačiji. Kad piliće uzgajamo za svoje potrebe u manje intenzivnim uslovima, uz korišćenje vlastitih žitarica (kukuruz, ječam, pšenica), onda je to najčešće u mljevenom obliku ili u obliku cijelog zrna u završnoj fazi tova, ali uz dodavanje superkoncentrata.

Uslovi u kojima žive vrlo su važni

Zdravi i produktivni roditelji, zaštićeni od bolesti, prenose na svoje potomstvo (piliće) sve one osobine koje su važne za učinkovit tov. To se prije svega odnosi na brzinu rasta, dobro iskorišćavanje hrane, otpornost na pojedine bolesti i željeni oblik tijela. U jedan objekat treba naseliti samo jednu generaciju tovnih pilića istog porijekla. Radi efikasnog tova, pored zdravih i vitalnih tovnih pilića, uzgajivač treba osigurati funkcionalan objekat, čistu i nekontaminiranu prostirku optimalnu temperaturu i vlažnost vazduha, umjerenu gustoću naseljenosti pilića, dovoljan hranidbeni prostor i prostor za pojenje i odgovarajući režim osvjetljavanja. Provjetravanje objekta je uslov za dobar rast pilića ili njihovo zaostajanje u rastu, odnosno ili dobro ili loše zdravstveno stanje. Pri dobro riješenom provjetravanju, moguće je da, i pored veće gustoće naseljenosti, prostirka bude suha i rastresita, zrak čist (bez amonijaka i drugih gasova), a zdravstveno stanje i prirast dobri. Rastom pilića, povećava se potreba za zrakom i ona je najveća na kraju tova, kad su pilići najteži.  Da bi se pilići uspešno uzgajali i imali kvalitetno meso, a njihov procenat uginuća bio najmanji mogući, važno je voditi računa prije svega o uslovima u kojima žive.

Osim sa gotovim krmnim smjesama, pilići se mogu hraniti i sa dopunskim krmnim smjesama u smjesi sa žitaricama. Taj način ishrane značajan je za manja gospodarstva, koja imaju mogućnost proizvodnje osnovnih sirovina (žitarica) koje se u prekrupljenom stanju miješaju s tvorničkim superkoncentratom. Na taj način proizvode adekvatne kompletne smjese kojima se postižu zadovoljavajući rezultati u tovu pilića. U prvoj fazi tova (prvih 14 dana tova) brojleri se hrane kompletnom fabričkom smjesom Starter koja sadrži 21-24 % sirovih bjelančevina.

U drugoj fazi od 15-42 dana tova (završna faza) koristi se u ishrani vlastita smjesa koja se sastoji od tri žitarice (kukuruz, pšenica i ječam) u prekrupljenom stanju u kombinaciji sa fabričkim “superkoncentratom “.