Значај селекције за развој нашег козарства

С обзиром на то да је за нашу привреду значајна производња млијека и меса,  усмјеравање селекције коза ишло би у једном од ова два правца, и то појединачно  (млијеко или месо) или у оба правца истовремено  (млијеко – месо). Будући да се за повећање производње меса, првенствено,  мисли на јареће месо, то се као могућност повећања те врсте меса намеће поправљање плодности. Срећна околност је да су мљечност и плодност у позитивној корелацији, па се утолико сигурније и брже може остварити успјех селекције коза  на комбиновани смјер производње.

Селекција уопште, а посебно за врсту стоке код које раније нису примјењиване никакве зоотехничке мјере нити постоји устаљено искуство, мора да буде основна мјера коју, прије свих осталих треба систематски спроводити. Примјена селекцијског рада у козарству знатно ће омогућити, не само повећање производње и правилно усмјеравање гајења коза, већ и расно издвајање и усмјеравање, као и откривање до сада непознатих законских мјера значајних за даљи рад на унапређењу ове производње.

Основни принципи примјене селекције коза на млијеко и месо.

Заснивање повећања мљечности и плодности коза на селекцији, постоји  могућност селекције у оквиру чистих раса, а уколико се жели да стадо добије нов квалитет, онда се уводи раса, односно врши укрштање и примјењује селекција потомка. Без обзира да ли се ради о одређеним расама или недефисаним расним типовима коза, какве су претежно наше, селекција на мљечност има врло високо мјесто. Многи сматрају да је значај селекције на мљечност ефикаснији него примјена одрђених генетских метода (укрштања), а посебно у случају примјене високог индекса селекције. Међутим, у случају слабо млијечних раса, утицајем на мљечност  укрштањем и селекцијом, постале су многе, врло мљечне козе у свијету. Генетски потенцијал за мљечност коза, под условима добре исхране, трансформисаће се у високу производњу млијека. Генетски моменат у производњи млијека коза је посебно значајан. Под условима истог хертибилитета и утврђеног интензитета селекције као код говеда, код коза се постиже преко два пута (па и више) већи генетски годишњи успјех због нижег генетског интервала (већи број женских потомака и мањи број особина за  селекцију).

Селекција на плодност, односно производњу меса, је такође мјера која може да омогући повећање ове особине. Селекција на ближњење може да се спроводи према подацима једног или више јарења. При селекцији треба имати у виду плодност мајке. Селекција је нарочито корисна ако се успјешно  одабирају мужјаци, који се оцјењују према плодности мајке и кћери. Селекција на плодност коза је изводљивија него код оваца, јер је чешће ближњење. Будући да је, у неким условима производње, важна висока производња млијека, а у другим производња меса, односна висока плодност, а у трећим млијека и меса заједно, као и чињеница да у свим тим случајевима услови под којим се гаје козе могу бити интезивни или екстензивни, то је неопходно да се прате многи производни показатељи значајни за свако наведено производно усмјеравање и изврши процјена приплодне вриједности. Контрола производних способности и процјена приплодне вриједности коза врши се на начин и методама које су одређене главним одгајивачким програмом. Резултати процјењене приплодне вриједности коза користе се за разврставање квалитетних приплодних коза у класе.