Važnost oplemenjivača zemljišta

Zemljište predstavlja vrlo složen sistem koji je izgrađen od čvrste, tečne, gasovite i žive faze. Neprestano se mijenja u prirodnim ciklusima održavajući povoljnu strukturu i oslobađajući hranjive elemente neophodne za život biljaka i mikroorganizama u zemljištu. Racionalno upravljanje zemljištem, kao prirodnim resursom, predstavlja osnovni ključ za održivost poljoprivredne proizvodnje.

Međutim, intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, zemljište se iscrpljuje što krajnji rezultat može biti degradacija zemljišta. Svake godine gajene biljke iznose  veliki dio hranjiva putem ostvarenog prinosa. Posljedica neprekidnog iznošenja hranjiva je nedostatak i osiromašenje zemljišta u glavnim biogenim elementima. Pored  uticaja na hemijske osobine zemljišta, intenzivna poljoprivreda utiče i na fizičke i biološke osobine.

Danas, sve je manje pogodnih obradivih površina, te smo prinuđeni da prevodimo zemljišta nepovoljnih osobina u kulturna. Kada se to kaže, misli se prvenstveno na prevođenje pseudoglejnih, kiselih zemljišta, koja imaju vrlo loše fizičke, hemijske i biološke osobine, koje nisu u skladu sa osnovnim zahtjevima koje danas vladaju u biljnoj proizvodnji, te su prinosi na njima veoma niski, nepouzdani i nestabilni. Sam postupak prevođenja nepovoljnih zemljišta u kulturna naziva se oblagorođavanje zemljišta ili danas poznatiji termin kondicioniranje ( popravljanje, oplemenjivanje ) zemljišta. Ovaj proces je dugotrajan i treba biti strpljiv, ali uz adekvatne agrotehničke mjere veoma je uspješan.

Popravljanje osobina zemljišta vrši se sprovođenjem niza mjera pomoću sredstava koji se nazivaju oplemenjivači ili kondicioneri zemljišta. To su materije koje mijenjaju i poboljšavaju fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta povećanjem sadržaja organske materije u njemu. Oni mogu biti organskog ili neorganskog porijekla, te dobijeni prirodnim ili sintetskim putem.

Oplemenjivači se prema učinku  u zemljištu mogu razvrstati na različite grupe materijala koji prvenstveno djeluju na:

  • promjenu hemijskih osobina zemljišta (pH vrijednost, raspoloživost hraniva),
  • promjenu fizičkih osobina (struktura zemljišta, vodno-vazdušni kapacitet zemljišta, infiltracija),
  • promjenu fizičko-hemijskih osobina.

Osnovne mjere popravke zemljišta, gdje su oplemenjivači neizostavni, jesu kalcizacija, humizacija, gipsovanje. Najraširenija je primjena sredstava za kalcizaciju, tj. za neutralizaciju suvišne kiselosti zemljišta. Njihova je primjena značajna i u ratarskoj proizvodnji, posebno u proizvodnim sistemima koji uključuju uzgoj leguminoza i šećerne repe. Ostali oplemenjivači se koriste u intenzivnoj proizvodnji povrća, cvijeća i pri podizanju višegodišnjih zasada.

Oplemenjivači zemljišta koji utiču na promjenu hemijskih osobina zemljišta, tačnije na promjenu pH vrijednosti jesu:

  • aluminijum sulfat i zemljišni sumpor ( upotrebljavaju se za zakiseljavanje alkalnih zemljišta odnosno za neutralizaciju pH vrijednosti ),
  • drveni pepeo, kalcijum karbonat,  magnezijum hidroksid i željezo sulfat ( koristi se isključivo na kiselim zemljištima, radi povećanja pH vrijednosti, kao i poboljšavanja strukture zemljišta, vodno-vazdušnih osobina i oksido-redukcionih procesa);

a sa uticajem na raspoloživost hranjiva:

  • glaukonit ( koristi se sa đubrivima koja imaju slabo djelujući učinak kalijuma ),
  • gips ( neutrališe alkalnost zemljišta koja je izazvana viškom natrijuma, te poboljšava strukturu zemljišta ),
  • ugljena prašina ( uklanja toksične materije iz zemljišta, vode i vazduha, te neutrališe boje, mirise i soli).

Oplemenjivači zemljišta koji utiču na promjenu fizičkih osobina, tačnije na poboljšavanje strukture zemljišta i vodnog režima jesu perlit, treset, vermikulit, hortikulturni pijesak, malčevi i vodeni zemljišni kristali.

Neizostavni su i oplemenjivači koji utiču na fizičko-hemijske osobine zemljišta, odnosno na poroznost, gustinu, strukturu, vodno-vazdušrni režim, adsorpcioni kompleks, te na povećanje organske materije u zemljištu. Najznačajniji oplemenjivači ove grupe jesu komposti i zeoliti.