Krompirov moljac spada u značajne štetočine u proizvodnji krompira. Pravi štete i na polju i u skladištu. Pored krompira štetočina je paradajza, plavog patlidžana i duvana. Tokom vegetacije u polju nanosi štete usjevima krompira, a u povoljnim uslovima u skladištu nastavlja razviće i povećava štete na krtolama. Kritičan period napada moljca u polju je od sredine jula pa sve do vađenja krompira, a u toku čuvanja od momenta unošenja u skladište. Može da formira od 5 do 7 generacija u polju i skladištu zajedno.

Ženka polaže jaja na naličje lista ili po stabljici, a u skladištu na krtole, u dubinu okaca ili na površini krtola.  Gusjenice tokom vegetacije izgrizaju unutrašnje tkivo, prave široke mine nepravilnog oblika, koje popunjavaju izmetom. Kasnije se ubušuju u stabljiku ili prelaze u krtole ukoliko  one nisu prekrivene zemljom. Tako oštećene krtole dospiju u skladište, gdje moljac u povoljnim uslovima nastavlja sa ciklusom razvoja. U krtolama ispod pokožice gusjenica pravi hodnike koji, kada gusjenica napusti krtolu, postaju crni, što je karakterističan znak prisustva moljca. Na krompir koji oštete gusjenice naseljavaju se sekundarne gljive koje izazivaju trulež.

 

Slika 1. Oštećene krtole krompira

 

Krompirov moljac se suzbija preventivno. Prilikom sadnje koristiti zdrave i neoštećene krtole, takođe je bita primjena plodoreda. Prostori koji se koriste za skladištenje krompira moraju biti potpuno čisti, prozračni, sa regulisanom vlagom. Preporučuje se da otvori na skladištima budu zatvoreni mrežama kroz koje štetočina ne može proći, takođe i da se krompir vadi u što kraćem roku, te krtole nakon vađenja ne ostavljati na parcelama već unositi u skladišta. U skladište ne unositi oštećene krtole jer u njima mogu da se nalaze gusjenice moljca.

Ukoliko se krompir neće vaditi u narednom periodu preporučuje se redovno navodnjavanje zemljišta kako ne bi dolazilo do sušenja i pucanja pokorice jer štetočina kroz pukotine zemljišta dospijeva do krtola na koje polaže jaja. U ovim usjevima se preporučuju i hemijske mjere zaštite, primjena insekticida na bazi aktivnih materija: hlorantraniliprol (Coragen) i deltametrin (Decis 2,5 EC).