Agrotehničke mjere u plastenicima za narednih deset dana

U ovom vremenskom periodu u zatvorenom prostoru najčešće se uzgaja paprika, paradajz i krastavac.

Prateći prognozu za narednih deset dana možemo vidjeti da će vremenske prilike biti značajno promjenjene tj. da će doći do pada jutarnjih i dnevnih temeperatura što može negativno uticati na razvoj biljke.  Niske jutarnje temperature mogu negativno uticati na oplodnju, zametanje i rast plodova, kao i rad korijenovog sistema. Tako da bi trebali preduzeti određene agrotehničke mjere u cilju ublažavanje nepovoljnih i stresnih uslova za biljku.

Najznačajnije agrotehničke mjere u ovom narednom periodu su: navodnjavanje i prihrana kao i provjetravanje zatvorenog prostora.

Što se tiče navodnjavanje potrebno je uspostaviti sistem sa smanjenom normom navodnjavanja, a češćim intervalima i to u dijelovima dana kada temperatura počne da raste do svog maksimuma za tekući dana. Uz navodnjavanje poželjno bi bilo, sistemom fertirigacije, izvršiti prihranu amino-kiselinama i biostimulatoruma da bi biljku što bolje pripremili i ojačali za stresan period. Isto tako, amino-kiseline se mogu dodati tretiranjem preko lista. Prihranu NPK đubrivima izvoditi prema dosadšnjem planu uz redukciju ukoliko su temperature izpod dozvoljenih (dnevne temperature ispod 10 stepeni Celzijusovih). Kontinuitet prihrane moramo održati iz razloga što biljke imaju određen broj plodova na sebi koje moraju da hrane i održavaju u životu. Na kraju stresnog perioda zajedno sa navodnjavanjem izvršiti prihranu humidnim kiselinama da bi korijen biljke što više aktivirali i inicirali rasta korijena, a samim tim i povećali negovu usvajajuću moć.

Pored posebnog plana navodnjavanje i prihrane provjetravanje zatvorenog prostora je jako bitno. Pošto će noćne temperature biti ispod 10 stepeni Celzijusovih, zatvaranje plastenika vršiti nešto ranije. Zatvaranje se vrši postepeno iz razloga da bi temperatura u zatvorenom prostoru do zalaska sunca bila što ravnomjernija i da bi se na neki način akumulirala toplota u zatvorenom prostoru određen vremenski period i poslije zalaska sunca. Isto tako vršimo i postepeno otvaranje plastenika ujutru iz razloga da što više smanjimo temperaturanu razliku između zatvorenog prostora i okoline.

Pratiti stanje biljke i vršiti preventivna tretiranja protiv plemenjače i pepelnice, kao i protiv štetnih insekata. Jer u nekim momentima u zatvorenom prostoru imaćemo povećanu vlažnost vazduha i povećanu temperaturu što su idealni uslovi za stvaranje infekcija.