Zaštita jabuke, kruške i šljive

JABUKA –  Jabuka se na većini lokaliteta nalazi u fazi E2 do F (početak cvjetanja). Padavine su najavljene u petak (02.04.).

Pregledom dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave krastavosti plodova i pjegavosti listova jabuke V. inaequalis (31.03.) utvrđena je dozrijelost od 21,18 % koja može stvoriti uslove za infekciju pojavom padavina.

Voćarima se preporučuje da u srijedu ili četvrtak obave preventivni tretman na bazi mankozeba (Dhitane  M 45; Mankogal 80; Cadillac 80 WP; Penncozeb WG) u preporučenim dozama.

Porastom temperature u proteklim danima, i momenta fenofaze, uočene su pojave prvih micelija i oidia patogena prouzrokovača pepelnice jabuke (Phosphaera leucotriha) posebno u zasadima Ajdareda i Jonagolda i nadolazećih padavina i hladnog vremena preporučuje se zaštita na bazi aktivne materije meptildinokap (Karathane Gold 350 EC) u preporučenoj dozi.

Kad je u pitanju folijarna prihrana ovim preparatima možemo dodati bor (omogućava razvoj cvijetova, fertilnost plodova, začeće i pravilan rast ploda), cink (bitan za fiziološke procese u cilju boljeg stvaranja auksina neophodnog za bolji rast) i ureea 5 kg/ha.

KRUŠKA – Kruška se na većini lokaliteta nalazi u fazi E2 do F (početak cvjetanja). Padavine su najavljene u petak (02.04.).

Zbog najavljenih padavina voćarima se preporučuje da u srijedu ili četvrtak obave preventivni tretman na bazi mankozeba (Dhitane  M 45; Mankogal 80; Cadillac 80 WP; Penncozeb WG)   i  dodatak preparata na bazi pirimetanil (PEHAR; PYRUS 400) u preporučenim dozama protiv prouzrokovača čađave krastavosti plodova i pjegavosti lista kruške (Venturia pirina).

Voćarima se preporučuje, takođe, vizuelni pregled zasada kruške jer je u toku piljenje larvi zimske generacije kruškine buve (Cacopsylla pyri) i ukoliko primijete štetni prag prisustva buve potrebno je tretirati zasad na bazi aktivne materije abamektin (Vertimec 018 EC, Abastate, Kraft 1,8 EW, Vertigo 1,8 EC) u preporučenim dozama.

Prilikom primjene insekticida potrebno je preuzeti sve mjere u cilju zaštite oprašivača i netretirati zasade istim u vrijeme cvjetanja.

Kad je u pitanju folijarna prihrana ovim preparatima možemo dodati bor (omogućava razvoj cvjetova, fertilnost plodova, začeće i pravilan rast ploda), cink (bitan za fiziološke procese u cilju boljeg stvaranja auksina neophodnog za bolji rast) i ureea 5 kg/ha.

ŠLJIVA –  Šljiva se u zavisnosti lokaliteta i sortimenta zrenja nalazi u različitim fazama od početka cvjetanja do 10% cvjetova otvoreno.

Najavljene padavine u petak (02.04.) mogu uzrokovati stvaranju povoljnih uslova za ostvarivanje infekcije patogena prouzrokovača sušenja cvjetova i grana šljive (Monilina laxa) te se voćarima preporučuje zaštita na bazi ciprodinila (Chorus 50 WG; Switch 62,5 WG; Indar 5 EW; Difcor,…) u preporučenim dozama.

Kad je u pitanju folijarna prihrana ovim preparatima možemo dodati bor (omogućava razvoj cvijetova, fertilnost plodova, začeće i pravilan rast ploda), cink (bitan za fiziološke procese u cilju boljeg stvaranja auksina neophodnog za bolji rast) i ureea 5 kg/ha.