Узгојни облик чокота представља јединствену цјелину са наслоном или без наслона и обухвата облик читавог чокота, са распоредом ластара и осталих органа који се развијају на ластарима. Његов основни елемент је вишегодишњи део стабла. При ускоредном начину гајења лозе формирају се ниска, приземна стабла у облику неправилне главе чокота са издуженим крацима или без њих. Уколико лозу гајимо шпалирским системом тада се образују издужена стабла различитог облика и развијености. Узгојни облици се са овим начином гајења лозе називају кордунице које могу бити једнокраке или двокраке и једноспратне или вишеспратне. На појединим дијеловима чокота образују се задебљања која се називају родни чворови на којима се развијају ластари. При резидби ластари се скраћују на кондире (кратка резидба, 1-5 окаца) или лукове (дуга резидба, 6-16 окаца) што зависи од сорте лозе и услова гајења.

Називи узгојних облика носе назив виноградарског подручја (рајнски, жупски, крајински, карловачки, бордовски, казарса итд), а поред назива подручја стоји и име аутора узгојног облика (Мозер, Гијо, Силво итд).

Када се бира узгојни облик за чокот узимају се у обзир различити чиниоци као што су: биолошке особине сорте и лозне подлоге, клима и земљиште подручја где се лоза гаји, наслони, механизација и др. Основна суштина формирања узгојних облика јесте добро осунчавање листова и гроздова, проветреност, рационалност обављања свих радова и примену механизације у винограду. Предност једног над другим обликом чокота даће се оном који у вегетацији испољи већи проценат кретања родних окца, који има мање неродних од родних ластара, већи коефицијент плодности и просечну масу грозда.

Пошто од правилног избора облика чокота и начина резидбе много зависи принос и квалитет грожђа, односно мањи или већи економски ефекат у производњи, прије подизања винограда избору узгојног облика мора се посветити изузетна пажња.

Према облику стабла узгојни облици се дијеле на:

  • стабла у виду задебљане главе
  • узгојни облици са крацима
  • узгојни облици издуженог стабла типа кордунице

Према висини стабла узгојни облици се дијеле на:

  • узгојни облици ниског стабла (до 50 цм)
  • узгојни облици средњег стабла (од 50 до 80 цм)
  • узгојни облици високог стбала (преко 80 цм)

Најзначајнији чиниоци који утичу на опредјељење при избору висине стабла су:

  • клима
  • земљиште
  • сорта и лозна подлога
  • технологија производње грожђа

Основна сврха планирања и предузимања неопходних агротехничких мјера за формирање узгојних облика јесте да се обезбиједи планирани принос и квалитет грожђа шире и вина.