У претходна два текста пратили смо сијање, ницање и пресађивање салате у пластеник, док ћемо у овом тексту акценат ставити на наводњавање, прихрану и заштиту.

Оптимални пољски водни капацитет (ПВК) требао би бити од 60% до 70% што првенствено зависи од типа замљишта и мјеста производње. У овом случају под типом земљишта мислимо да ли је земљиште збијене или растресите конституције, тј. да ли задржава воду у површинским слојевима или је пропушта у дубље слојеве.

У зависности од самог земљишта и наводњавање се мора прилагодити, тако да ћемо у збијеним земљиштима имати више интервала наводњавања са мањим нормама, док у растреситим земљиштима норме наводњавање ће бити веће, а интервали остати исти. Мјесто производње може бити на отвореном пољу или у затвореном простору.

Ако се салата узгаја на отвореном пољу пожељно је да се ураде банкови да евентуални вишак воде усљед падавина не би гушио корјенов систем и довео до пропадања биљака. И наводњавање се врши по потреби у зависности од падавина. Производња салате у затвореном простору искључиво зависи од наводњавања пошто падавине немају утицај на ниво влажности земљишта. У затвореном простору прво наводњавање обавља се одмах послије пресађивање, затим следеће након пет до седам дана, а послије тога норме и интервали наводњавања се прилагођавају влажности земљишта и фази развоја биљке.

Прихрана салате одвија се у три фазе, укоријењавање, интезиван пораст и формирање главице. У првој фази приликом наводњавања додаје се НПК водотопиво ђубриво формулације 1:4:1 у количини до 50 kg/hа једном у току вегетације. У другој фази приликом наводњавања додаје се НПК водотопиво ђубриво формулације 1:1:1 у количини до 40 kg/hа једном или два пута у зависности од фазе развоја биљке и да ли је приликом пресађивања један дио расада био мање развијен, са мање листова, па да би примјеном овог ђубрива свe биљке биle у истој фази развоја. У дијеловима гдје су нам биљке мање ово ђубриво можемо примјенити више од једног пута, да би те мање биљке интезивним порастим биле исте као и све остале. У фази формирања главице приликом наводњавања додајемо водотопиво ђубриво НПК формилације 2:1:4 у количини до 40 kg/hа, а у ово ђубриво додајемо и калцијум-нитрат у количини до 20 kg/hа. Ова формулација ђубрива првенствено ја базирана на довољној количини азота и калијума, са тим да је азот потребан за раст и развој главице, а калијум за повећање суве материје.

Прва заштита салата урађена је у фази расада, друга се ради седам дана послије расађивања у пластеник фунгицидима на бази бакар-хидрихлорид, азоксистробин, ципродинил, пираклостробин, боксалид и инсектицидима на бази: делтаметрин, ацетамиприд, флоникамид. Следеће третирање обавља се у интервалима од 10 до 15 дана и/или у вријеме појаве симптома потребних за развој болести.