Производња расада поврћа, припрема расадника

Расадници су затворени простори који служе за производну расада поврћа почевши од клијања сјемена до продаје биљке које је спремана за пресађивање на отвореном пољу или у затвореном простору.

Расадници су затворене површине које се користе дужи низ година тј. у функцији су више производих циклуса. Сваки расадник се састоји из више дијелова, првенствено дијела гдје се врши наклијавање и ницање сјемена, затим полица гдје се врши слагање пикираних биљака, мјеста за одлагање помоћних алата и дијела за загријавање простора.

Дио расадника за наклијавање и ницање сјемена налази се у саставу расадника, гдје се сјеме сије густо најчешће у стирипорна саћа без рупа. Овај дио расадника треба бити најближи извору топлоте да би се остварила што виша температура и скратио период ницања биљке. Поред високе температуре потребно је и одржавати константну влагу земљишта око 80% до ницања првих биљака, послије ницања проценат влажности смањити, као и саму температуру. Важно је напоменути да послије ницања биљака три до пет дана темепратуру и влажност смањујемо из разлога да не би дошло до наглог издужења биљке, а такве биљке су танке и високе и често долази до њиховог пропадања приликом пикирање.

Слагање пикираних биљака, било да се ради о чашама или стиропорним саћима са отворима, врши се на већ припремљене полице. Полице се могу израдити од разних материјала: дрво, метал или бетон. Треба водити рачуна да приликом израде полице буду са краћег дијела по нагибом од 0,5 % до 1%. Предност оваквог начина израде полица је у томе што се вишак воде може слободно природним падом оцједити и на тај начин неће се задржавати на површини.

Мјесто за одлагање помоћних алата може бити у склопу расадника, а најчешће се налази испод полица. Под појмом помоћних алата подразумијевамо све алате који су нам потребни за сијање, пикирање, слагање, заштиту и купљење расада. Обавезно прије почекта сваке сезоне извршити дезинфекцију опреме и алата.

Дио за загријавање расадника, може се налазити у самом расаднику или ван расада у зависноти од система за загријавање. Најчешћи начин загријавање јесте коришћење металних пећи које се обично налазе у средини расадника. Овакав вид загријевања је најједноставнији и најјефитнини, али и најлошији јер имамо неравномјерно распоређивање топлоте у расаднику, тако да је пар метара у пречнику од извора топоте претопло, док је у осталим дијеловима расадника хладно. Овдје су и највеће осилације у температури што негативно утиче на раст и развој биљака. Модификација металних пећи огледа се у додаваљу вентилатора, и разводних цијеви за топли ваздух чиме се постиже равномјерније распоређивање топлоте по цијелој површини. Најбољи начин је централно гријање путем топловодних цијеви или топловодних калолифера. Овим начином извор топлоте је претежно изван расадника, а у расаднику се постиже најравномјернија температура у свим дијеловима.

Сваки расадник прије почетка производње сезоне треба детаљно очистити и дезинфиковати јер само на тај начин можемо остварити најбоље резултате. Чист, уредан простор и добра агротехника је основа за квалитетан расад.