Registracija gazdinstva

Svi poljoprivrednici i korisnici Agrarnog budžeta trebali bi da se upišu u registar poljoprivrednih gazdinstava i korisnika.
Informacije o postupku upisa načinu popunjavanja ,potrebnu dokumentaciju te prava i obaveze koje nastaju kod registracije možete dobiti u MŠPV područnim jedinicama Ministarstva poljoprivre i od službenika u kancelarijama APIF-a ,Fond-u PIO i Fondu ZO.

 • Osnov za primjenu
 • Zakon o poljoprivredi .
 • Uredba o registru.Sl.gl.30/13.
 • Doneseni su podzakonski akti
 • Pravilnik o obrascima –uputstvo
 • Pravilnik o razvrstavanju na komercijalna i nekomercijalna

Cilj registracije

 • Registracija bi trebalo da stvori sliku o stvarnim našim resursima na osnovu kojih bi se mogle planirati određene mjere podrške poljoprivrednoj proizvodnji.
 • Uvodi se obavezno ažuriranje podataka o vrsti i brojnom stanju stoke kao i o načinu korištenja zemljišnog posjeda (vrsti usjeva).
 • Ovaj vid registracije trebao bi da omogući i bolju terensku kontrolu trošenja sredstava Agrarnog budžeta
 • Uredba o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava

Propisano je da poljoprivredna gazdinstva upisana u registar polj.gaz. su obavezna da svake godine od 01.01 do 15.05 obavezno prijavljuju nadležnoj jedinici APIF/a podatke o načinu korištenja registrovanog zemljisnog posjeda o zasijanim, odnosno zasađenim poljoprivrednim kulturama ,vrstama I trenutnom stanju stoke

Cilj razvrstavanja gazdinstva

Razvrstavanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna treba da posluži da se dobiju precizni i ažurni podaci o obimu proizvodnje namjenjene za tržište u odnosu na obim proizvodnje namjenjene za sopstvene potrebe.

Ovi podaci će biti osnova MPŠV i i administrativnim službama opština i gradova za analizu i planiranje tekuće poljoprivredne politike

 • Razvrstavanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna vrši se na osnovu zahtjeva nosioca gazdinstva, prilikom upisa u Registar ili promjene podataka u Registru, a nakon provjere ispunjenosti uslova.
 • Nakon podnošenja zahtjeva i unosa podataka o načinu korištenja zemljišnog posjeda i vrstama i brojnom stanju stoke u Registar, softverski program / aplikacija vrši provjeru ispunjenosti uslova i dodjeljuje gazdinstvu status „komercijalno“ ili „nekomercijalno“ porodično poljoprivredno gazdinstvo.
 • Dobijeni status gazdinstva nalazi se na potvrdi koja se izdaje nakon izvršenog upisa ili promjene podataka u Registru.
 • Promjena statusa porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz komercijalnog u nekomercijalno i obrnuto dozvoljena je:
  • na zahtjev nosioca gazdinstva samo jedanput u toku godine i
  • na osnovu softverske provjere ispunjenosti uslova za razvrstavanje gazdinstava, u roku u kojem se vrši obavezno godišnje ažuriranje podataka o načinu korištenja zemljišnog posjeda, vrstama i brojnom stanju stočnog fonda.

Popunjavanje obrazaca

 • Korisnik fiz.lice, nosilac PPG, odgovorna osoba (pravnog subjekta, lokalne zajednice i sl.)
 • Uputstvo za farmere – dostupno u APIF-u i na internet stranici MPŠV RS
 • Savjetodavna služba MPŠV RS
 • Opštinski referenti za poljoprivredu
 • Službenici APIF-a
 • Djeca – srednjoškolci, unuci, đaci polj.škole

Uputstvo za farmere je dostupno u APIF-u i na internet stranici MPŠV RS

Prijem popunjenih obrazaca na šalteru sastoji se iz:

 • Pregled kompletnosti predmeta – usaglašenost sa Obrascem 5 (predati obrasci i prilozi)
 • Obrazac 5 se protokoliše u Knjigu protokola, potpisuje od strane službenika APIF-a i ovjerava, a 1 kopija protokolisanog Obrasca 5 se izdaje podnosiocu zahtjeva kao dokaz o predatoj dokumentaciji
 • Provjera usaglašenosti sadržaja obrazaca sa prilozima, (obavezan je upis broja telefona i transakcionog bank.računa), veće i manje nepravilnosti, djelimičan unos podataka, poziv za dopunu – modul sastanci

Izdavanje dokumenata iz Registra u APIF-u – besplatno na zahtjev

 • Potvrda o upisu Registar, sa naznačenim org.oblikom, datumom upisa u RPG/RK, statusom komercijalnosti, površinom posjeda i uk.obradivom površinom, spiskom članova PPG.
 • Izvodi iz registra izdaju se na vlastiti zahtjev (liste): članovi PPG, zemljišni posjed (spisak k.č.), način korištenja zemljišta (biljne kulture – usjevi i zasadi, vrsta i brojno stanje stoke,

Podatke iz RPG i RK mogu da koriste:

 • Ažurna osnova za polj.politiku i programiranje podsticajnih mjera
 • Sve admin.službe gradova i opština u RS – Odjeljenja za poljoprivredu, imaće „on-line“ pristup podacima, shodno teritorijalnoj nadležnosti
 • Svi savjetodavci MPŠV RS „on-line“ pristup podacima
 • Inspekcijske službe RS „on-line“ pristup podacima
 • Naučni radnici – profesori, istraživači – na zahtjev – dostava agregiranih ili detaljnih podataka, bez mogućnosti identifikacije
 • Svi korisnici će prethodno morati potpisati Izjavu o zaštiti ličnih podataka (ime i prezime nosioca i članova PPG, JMB/JIB, bankovni račun, broj k.č.,…)

Razvrstavanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna vrši se na osnovu zahtjeva nosioca gazdinstva, prilikom upisa u Registar ili promjene podataka u Registru, a nakon provjere ispunjenosti uslova.

Nakon podnošenja zahtjeva i unosa podataka o načinu korištenja zemljišnog posjeda i vrstama i brojnom stanju stoke u Registar, softverski program / aplikacija vrši provjeru ispunjenosti uslova i dodjeljuje gazdinstvu status „komercijalno“ ili „nekomercijalno“ porodično poljoprivredno gazdinstvo.
Dobijeni status gazdinstva nalazi se na potvrdi koja se izdaje nakon izvršenog upisa ili promjene podataka u Registru.

Pravo na podsticajna serdstva i druge oblike podrške u poljoprivredi imaju fizička i pravna lica ima korisnik sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG), kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava (RK):

Uslovi za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava detaljno je opisan u Uredni o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar korisnika podsticajnih sredstava (Sl.gl. 30/13).

Mjere podrške za komercijalna i nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva i ukupan iznos sredstava određuju se za svaku budžetsku godinu na osnovu Plana korišćenja podsticajnih sredstava u tekućoj godini i Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela Sl. Gl 25/18) i Pravilnika kapitalne investicije 2018. (koji je u trenutno u pripremi ):

 • Novčana sredstva podsticaja odobravaju se u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivredna gazdinstva odnosno u iznosu od 15% za nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva.
 • Iznos podsticajnih sredstava (iz stava 4.) ovog člana uvećava se za komercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva za dodatnih 5% za nosioce starosti do 40 godina, ili za žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava

NOVČANI PODSTICAJI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

 

Pravo na novčane podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela korisnik podsticaja ostvoraju kroz podršku tekućoj proizvodnji, podršku kapitalnim investicijama, podršku ruralnom razvoju i sistemske i ostale mjerepodrške (Sl.gl. 25/18).

OBAVEZE PLAĆANJA POREZA I DOPTINOSA KOMERCIJALNI I NEKOMERCIJALNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA DETALJNO JE OPISAN U ZAKONU o doprinosima (Sl. Gl. Republike Srpske 116/12, 103/15 i 114/17)

Kraći pregled je dat u tabeli:

Dopuna tabele:
Nosioci KOMERCIJALNIH gazdinstava, koji nemaju obavezu plaćanja doprinosa za PIO plaćaju doprinos za zdravstv. osigur.: mjesečno– 47,92; godišnje 575,00 KM

Tabelarni pregled obaveza plaćanja doprinosa

Godina K o m e r c i j a l n a  gazdinstva N e k o m e  r c i j a l n a  gazdinstva
Mjesecno Godisnje Mjesecno Godisnje
PIO zdravstvo PIO zdravstvo zdravstvo zdravstvo
2014 74,00 48,00 888,00 576,00 48,00 576,00
2015 74,04 48,02 888,48 576,24 48,02 576,24
2016 74,37 48,24 892,44 578,88 32,16 385,92
2017 74,60 48,38 895,20 580,56 32,26 387,12
2018 73,87 47,92 886,45 575,00 31,95 383,33

Doprinosi za zaposlene a koji su i nosioci porodičnih gazdinstva

 • Nekomercijalna gazdinstva
 • Zdravstveno osiguranje 1% od ličnog primanja
 • Komercijalna gazdinstva
 • Zdravstveno osiguranje2 %od ličnog primanja
 • Penziono i invalidsko 2%od ličnog primanja

Ažuriranje podataka biće ubuduće obavezno za sva registrovana gazdinstva i to svake godine u periodu od 01. januara do 15. maja (o vrsti i brojnom stanju stoke kao i o načinu korištenja zemljišnog posjeda (vrstama usjeva/zasada na zemljišnim parcelama u tekućoj godini).

Obrasce za ažuriranje podataka registrovana gazdinstva su dužna predati svake godine, čak i ukoliko nemaju nikakvih promjena u odnosu na prethodnu godinu.