Porez na dodatnu vrijednost (PDV) na poljoprivrednom gazdinstvu

 

Pravni okvir

Zakon o porezu na dodatnu vrijednost (sl.glasnik 9/05,35/05 i 100/08)

Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednoet(Sl.glasnik BiHbroj 93/05,21/06,60/06,6/07,100/07,35/08 i 65/10)
Pravilnik o registraciji i upisu u jedinstveni registar obaveza indirektnih poreza (Sl.glasnik BiH broj 51/12i 68/16)
Uputstvo o postupku ostvarivanja prava na paušalnu naknadu (sl.glasnikbih broj 81/06)
Porez na dodatnu vrijednost(PDV)je određena vrsta poreza na promet ,stim što se plaća u svakoj fazi prometa dobara na dio vrijednosti koji je dodan u tom lancu

 

Predmet oporezivanja

 

Promet dobara i usluga u BiH i uvoz  dobara i usluga u BiH-a

 

Nastanak poreske obaveze

 

Poreska obaveza nastaje kada se izvrši jedna od sledećih radnji ,bilo koja od njih nastupi prva:
Isporuka dobara ili pružanje usluga ,izdavane fakture ,plaćanje ili djelimično plaćanje ako se izvrši prije izdavanja fakture ili izvršene isporuke
Kod uvoza obaveza nastaje istovremeno sa nastankom obaveze plaćanja carinskog duga

 

Odbitak poreza

 

Izlazni PDV- ulazni PDV=obaveza za upl. (izlazni pdv veći  od ulazng pdv)
Iznos za povrat (izlazni PDV manji od ulaznog) za obračunski period

 

Obaveznik PDV-a jeste /nije

Jeste:

Oporezivi promet prelazi ili će preći iznos od 50.000 KM
Ako katastarski  prihod svih članova domaćinstva prelazi iznos od 15000 KM

 

Nije:

Ako oporezivi prihod ne prelazi 50.000 KM i ako ukupni katastarski prihod svih članova domaćinstva niži od 15.000 KM.

 

Utvrđivanje  prava i obaveza po osnovu registracije za PDV

 

Lice koje u tekućoj kalendarskoj godini ostvari oporezivi promet u iznosu većem od praga pdv-a (50.000 KM)dužno je da podnese zahtjev s prilozima do 20-og u tekućem mjesecu po isteku mjeseca u kojem je ostvaren oporezivi promet veći od praga PDV-a.
Navedenom licu ,prava i obaveze po osnovu registracije za PDV utvrđuju se od narednog dana u odnosu na dan kad je ostvaren oporezivi promet veći od zakonom propisanog praga .
Uz zahtjev (ZR1) za registraciju poreskog obaveznika  u sistem PDV -a se prilažu sledeći prilozi (kopija lične karte ,ugovor s registrovanim obveznikom poreza na dodatnu vrijednost o isporuci dobara ili usluga ,dokaz nadležnod organa da je podnosilac zahtjeva vlasnik ili korisnik upisanog zemljišta u katastru,dokaz o ostvarenom prometu za prethodnu /tekuću godinu do dana podnošenja zahtjeva ,broj bankovnog transakcionog računa sa kojeg se mogu plaćati indirektni porezi na koji će se vršiti povrat.taksa na zahtjev 10KM i taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji /upisu u Jedinstveni registar indirektnih poreza 20KM..

 

Status poljoprivrednika u sistemu PDV-a može biti :

1.      Poreski obveznik
2.      Korisnik paušalne naknade
3.      Poljoprivrednik koji nije ni  registrovani PDV obveznik niti korisnik paušalne naknade

Obaveze poreskog obveznika :

 

Izdavanje poreskih faktura za svaku isporuku dobara i usluda i zaračunavanje poreza na dodatu vrijednosti 17%.
Obaveza vođenja propisanih poreskih evidencija kuf i kif
Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a
Obaveza podnošenja prijave PDV-a do 10-og u mjesecu za prootekli mjesec
Pravo odbitka ulaznog PDV koji je sadržan u ulaznim računima
Evidencije registrovanog PDV obveznika
(PDV faktura  ,kuf ,kif i prijava PDV)

 

Obaveze poljoprivrednika  korisnika paušalne naknade

 

Paušalna naknada za neregistrovanog poljoprivrednika kao PDV obveznika:
Paušalna naknada je iznos ulaznog poreza na koji poljoprivrednici koji nisu poreski obveznici imaju pravo prilikom isporuke poljoprivrednih dobara i usluga poreskim obveznicima.

Status poljoprivrednika koji nije korisnik paušalne naknade

 

Ne izdaje poreske fakture , ne obračunava PDV,ne vodi poreske evidencije ,nema pravo odbitka ulaznog poreza ali ima pravo na paušalnu naknadu za isporuke poljoprivrednih dobara i usluga registrovanim PDV obveznicima

 

Dobijanje odobrenja od UIO

 

Zahtjev za odobrenje paušalne naknade koji se podnosi nadležnom regionalnom centru UIO.

Prilozi

 

Uz zahtjev( ZPN) prilaže se fotokopija lične karte ,ugovor sa registrovanim obveznikom poreza na dodatu vrijednost o isporuci dobara i usluga ,dokaz nadležnog organa da je podnosilac vlasnik zemljišta upisan u katastru zemljišta ,odnosno ugovor o pravu korištenja ,uplata administrativne takse za zahtjev 10,00 KM i za rješenje 10,00 KM.

 

Iznos paušalne naknade

 

UIO donosi rješenje o priznavanju prava
Naknadu poljoprivredniku plaća PDV obveznik koji je primio dobra i usluge od poljoprivrednika ,naknada iznosi 5% od vrijednosti isporučenih dobara i usluda

 

 

Šta je povoljnije za poljoprivrednike?

 

Da budu izvan sistema PDV–a

 

Ako imaju niske nabavke dobara i usluga
Ako imaju visoke isporuke dobara i usluga

 

Da budu u sistemu PDV-a

 

Ako imaju visoke nabavke dobara i usluga
Ako imaju niske isporuke dobara i usluga

 

 

20.04.2018 god .

Radinka Mićić dipl.ing