Stočarstvo

Kontrola proizvodnosti na mliječnim farmama

U opisu posla Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi je pravilno i sistematsko sprovođenje oplemenjivačkog rada u stočarstvu. Realizacija uzgojnih programa je jedino moguća pri poznavanju proizvodnih osobina pojedinih životinja. Bez poznavanja kontrole proizvodnosti ne može se realizovati nijedan uzgojni program. Samo oplemenjivanje se koordiniše na republičkom nivou, a sve sa ciljem organizovanja uzgojno selekcijskog rada.