Sjetva ječma na području Lijevče Polja

Optimalan rok za sjetvu ječma na području Lijevče Polja je od 25. septembra  do 10. oktobra. Ječam zahtjeva propusna, plodna zemljišta, zbog loše razvijenog korijenovog sistema, ne podnosi kisela i teška zbijena zemljišta. Optimalni pH za razvoj ječma je 6,5 – 7,2, neutralna do slabo bazna zemljišta. Ne podnosi sjetvu u monokulturi ni iza ostalih strnih žita, radi prenosa zajedničkih bolasti. Najčešće predkulture za ječam na području Lijevča polja su rani hibridi kukuruza, krompir, soja, repica, suncokret i djetelinsko travne smjese.

Poslije skidanja predkultura izvesti oranje na dubini od 25 cm i izvršiti zatvaranje brazde s ciljem da se smanji gubitak vode i unište iznikli korovi. Predsjetvenu pripremu izvršiti najmanje 10 dana prije sjetve sa tanjiračama ili sjetvospremačima na dubini 10 cm.

Ječam dobro reaguje na stajnjak koga treba unijeti pod brazdu u količini 40 – 50 t/ ha , ostali dio NPK đubriva, jedan  dio dati pod brazdu, dio predsjetveno, a dio dati u dvije prihrane, prvu rano u proljeće u fazi bokorenja, a drugu nakon mjesec dana u fazi vlatanja.  Za prinos od 5 – 6 t / ha ječam zahtijeva 100 – 120 kg / ha azota, 80 – 90 kg / ha fosfora i 120 kg / ha kalija .

Sjetva se obavlja žitnim sijačicama razmaka 12.5 cm, dubine 3 – 5 cm, gustine sklopa 350 – 500 klijavih zrna / m² što odgovara 200 – 250 kg / ha sjemena. Klija na 1-2 stepena , optimalna temperatura za razvoj je oko 15 °C, podnosi niske temperature i do – 20 °C .

Poslije sjetve izvršiti zabrnavanje, valjanje i  zaštitu protiv korova .