Siliranje kukuruza i priprema silaže u Lužanima kod Gradiške

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška posjetili su imanje Duška Vranića iz Lužana kod koga je u toku siliranje kukuruza i priprema silaže. Ovaj proizvođač na svom porodičnom imanju bavi se tovom junadi i proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda dugi niz godina i koji na svojoj farmi ima 40 muznih grla.

Proizvođač ističe da nije zadovoljan ovogodišnjim prinosom i kvalitetom silaže koji se kreće do 25 thha, iako je na ovom lokalitetu bilo više padavina nego na drugim dijelovima Lijevče polja.

Inače na području Lijevče polja ovogodišnji prinosi silaže kreću se od 15-20 t/ha, u zavisnosi od strukture zemljišta i količine padavina u toku vegetacije, osim kod proizvođača koji su imali mogućnostn navodnjavanja.

Kukuruz se ove godine razvijao u veoma stresnim uslovima, od početka razvoja imao je problem sa hladnoćom i slabije se razijao, a kada je počeo napredovati zahvatila ga je suša. Prijevremeno i prebrzo sazrijevanje dovelo je do nedovoljne akumulacije hranjivih materija u ćelijama i nedovoljnog nalijevanje zrna koje je glavni  izvor skroba i energije za mliječna i tovna goveda. Pored toga uslijed posledica stresa postojao je  i povećan rizik od razvoja plijesni i pojave mikotoksina.