Povećani podsticaji za organsku proizvodnju

Pravo na premiju za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju mogu da ostvare korisnici podsticaja za certifikovanu organsku proizvodnju i certifikovanu proizvodnju u prelaznom periodu (konverziji) za površine i grla koja su u Registru poljoprivrednih gazdinstava prijavljeni kao način korišćenja/držanja u sistemu organske proizvodnje.

Minimalna površina za koju se može ostvariti premija za organsku biljnu proizvodnju iznosi 0.1 ha biljne kulture što je manje, a time i povoljnije u odnosu na prošlogodišnjih 0.3 ha. Premija za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji za agrarna plaćanja i uz koji se prilažu:

1) zapisnik ovlašćenog certifikacionog tijela o zasnovanim površinama u sistemu organske biljne proizvodnje, sa unesenim podacima o katastarskim česticama, katastarskoj opštini i biljnoj vrsti (jednogodišnjoj ili višegodišnjoj),

2) za organsku stočarsku proizvodnju – zapisnik ovlašćenog certifikacionog tijela o ostvarenoj stočarskoj proizvodnji sa evidentiranim (unesenim) brojem grla u sistemu organske stočarske proizvodnje,

3) kopija certifikata organske proizvodnje iz tekuće godine izdatog od certifikacionog tijela ovlašćenog od Ministarstva za poslove certifikovanja organske poljoprivredne proizvodnje,

Zapisnik ovlašćenog certifikacionog tijela i kopija certifikata moraju biti izdati najkasnije do 31. avgusta tekuće godine, a ako su izdati nakon ovog roka, korisnik podsticaja dostavlja obrazloženje certifikacionog tijela sa navedenim razlogom kašnjenja u izdavanju certifikata.

Visina premije za organsku biljnu proizvodnju povećana je u odnosu na prošlu godinu i iznosi do 600 KM / ha, a za organsku stočarsku proizvodnju, iznosi do 600 KM po uslovnom grlu, a najviše 40.000 KM po korisniku, u tekućoj godini.

Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za organsku proizvodnju korisnik podnosi najkasnije do 31. avgusta tekuće godine.

Osim premije organski proizvođači mogu da računaju i na podršku za uvođenje standarda kvaliteta i bezbjednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u organskoj proizvodnji, odnosno, za troškove izdavanja certifikata, u visini do 50% od investiranih sredstava.

U 2020. godini kontrolu i certifikaciju proizvoda namijenjenih tržištu Republike Srpske jedino će da provodi Organic Control System iz Subotice, Područna jedinica OCS, Krnete, opština Laktaši. OCS je jedina organizacija ovlašćena od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da kontroliše i izdaje certifikate za certifikovanu organsku proizvodnju i certifikovanu proizvodnju u prelaznom periodu.