Повећани подстицаји за органску производњу

Право на премију за органску биљну и сточарску производњу могу да остваре корисници подстицаја за цертификовану органску производњу и цертификовану производњу у прелазном периоду (конверзији) за површине и грла која су у Регистру пољопривредних газдинстава пријављени као начин коришћења/држања у систему органске производње.

Минимална површина за коју се може остварити премија за органску биљну производњу износи 0.1 hа биљне културе што је мање, а тиме и повољније у односу на прошлогодишњих 0.3 hа. Премија за органску биљну и сточарску производњу остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији за аграрна плаћања и уз који се прилажу:

1) записник овлашћеног цертификационог тијела о заснованим површинама у систему органске биљне производње, са унесеним подацима о катастарским честицама, катастарској општини и биљној врсти (једногодишњој или вишегодишњој),

2) за органску сточарску производњу – записник овлашћеног цертификационог тијела о оствареној сточарској производњи са евидентираним (унесеним) бројем грла у систему органске сточарске производње,

3) копија цертификата органске производње из текуће године издатог од цертификационог тијела овлашћеног од Министарства за послове цертификовања органске пољопривредне производње,

Записник овлашћеног цертификационог тијела и копија цертификата морају бити издати најкасније до 31. августа текуће године, а ако су издати након овог рока, корисник подстицаја доставља образложење цертификационог тијела са наведеним разлогом кашњења у издавању цертификата.

Висина премије за органску биљну производњу повећана је у односу на прошлу годину и износи до 600 KМ / hа, а за органску сточарску производњу, износи до 600 KМ по условном грлу, а највише 40.000 KМ по кориснику, у текућој години.

Захтјев за остваривање права на премију за органску производњу корисник подноси најкасније до 31. августа текуће године.

Осим премије органски произвођачи могу да рачунају и на подршку за увођење стандарда квалитета и безбједности пољопривредних и прехрамбених производа у органској производњи, односно, за трошкове издавања цертификата, у висини до 50% од инвестираних средстава.

У 2020. години контролу и цертификацију производа намијењених тржишту Републике Српске једино ће да проводи Organic Control System из Суботице, Подручна јединица OCS, Kрнете, општина Лакташи. ОCS је једина организација овлашћена од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске да контролише и издаје цертификате за цертификовану органску производњу и цертификовану производњу у прелазном периоду.