Пламењача (Bremia lactucae) је опште распрострањена болест салате, и присутна је у свим подручјима у којима се она гаји. Представља једну од најштетнијих болести, како при њеној производњи на отвореном пољу, тако и у заштићеним просторима. Највеће штете изазива на младим биљкама у пластеницима, током касне јесење и прољећне производње. Штете настају усљед смањења приноса и квалитета салате.

Симптоми болести: Могу се јавити већ на веома младим биљкама, на котиледонима гдје често долази до обилне спорулације паразита, те такве биљке убрзо угињавају. На листовима код старијих биљака јављају се полигоналне пјеге оивичене главним нервом. Оне су у почетку хлоротичне, па затим постају жуте и на крају тамноцрвене. У оквиру пјега са доње стране листа уочава се пепељаста превлака коју чине конидиофоре и конидије. Ткиво у зони пјега некротира и суши се. Након бербе овакве биљке се веома кратко чувају.  У случају јачег развоја болести лишће масовно поцрни, а потом размекшава губећи сваку употребну вриједност.

Bremia lactucae је облигатни паразит, који презимљава у форми мицелије у зараженим биљкама или ооспорама у биљним остацима. Симптоме пламењаче салате је потребно дијагностички разликовати од сиве и бијеле трулежи, јер средства која дjелују на пламењачу нису ефикасна на сиву и бијелу трулеж и обрнуто.

Мере борбе: Заштита салате од проузрковача пламењаче је доста специфична, те се превасходно састоји у примјени превентивних мјера. Такође, прворазредни значај треба дати и мјерама заштите расада, провјетравању леја, пластеника и стакленика. Током производње расада неопходно је користити дезинфикован супстрат, те расад салате третирати препаратима на бази бакра. За садњу треба користити само здрав расад. Уклањање биљних остатака, плодоред, заштита младих биљака већ у фази првог правог листа, смањено и контролисано коришћење азотних ђубрива, провјетравање пластеника су мјере које је потребно испоштовати да не би дошло до појаве болести. Током садње салату треба расадити на нешто већим растојањима у реду и између редова, како би се обезбједило добро провјетравање и онемогућило задржавање росе. За заштиту млађих биљака могу се користити фунгициди на бази металаксила, манкозеба или комбиновани превентивни фунгицид Signum 1,5 kg/ha и сл. водећи рачуна о каренци ових препарата. Салата је биљка кратког вегетационог периода што додатно отежава избор и динамику примјене фунгицида, због неопходности поштовања каренци за примјењене препарате, а с обзиром да се у исхрани користи свјеж лист хемијској заштити салате је непходно прилазити са много пажње.