Ocjena tjelesne kondicije krava

Tjelesne rezerve – relativna količina subkutanog masnog tkiva (energetski depo muznih krava), priplodnih junica i teladi, procjenjuju se postupkom poznatim kao ocjenjivanje tjelesne kondicije (OTK). Potkožno masno tkivo je indikator količine deponovane energije, pa se tako ojcenjivanje tjelesne kondicije uglavnom zasniva na utvrđivanju prisustva masnog tkiva u pređelu kukova, slabina i korjena repa. Ocjena tjelesne kondicije je validni pokazatelj energetskog statusa mliječnih krava, naročito tokom tzv. “tranzicionog perioda”, kada se dešavaju velike promjene u energetskom metabolizmu. Krave treba ocjenjivati dva puta godišnje, kako bi se izbjegle velike oscilacije u energetskom metabolizmu, koje bi mogle dovesti do stanja masne jetre. U suštini, ova ocjena se temelji na procjeni količine deponovanih masnih naslaga i donosi se na osnovu vizuelnog posmatranja izgleda karlice, da li su i u kojoj mjeri istaknuti tuber coxae, tuber ischii i korjen repa. Stepen pokrivenosti rebara se takođe koristi u ocjeni tjelesne kondicije .

Postoji više sistema za ocjenu tjelesne kondicije. Najzastupljeniji je američki sistem, sa ocjenama od 1 do 5 u intervalima od 0.5 poena. Ocjena se vrši vizuelno i palpacijom. Ovakav način ocjene tjelesne kondicije omogućava da se pravovremeno putem pravilne ishrane održava poželjna kondicija i na taj način ostvari visoka i rentabilna proizvodnja. Adekvatne tjelesne rezerve omogućavaju visoku proizvodnju mlijeka, dobru reprodukciju i produžavaju životni vijek krava. Ako krave imaju suviše masnih naslaga neposredno prije teljenja (ocjena oko 5), one veoma često imaju zdravstvenih problema: masna degeneracija jetre, ketoza, dislokacija sirišta, metritis i dr. Takođe, ove krave će ostvariti i nižu proizvodnju mlijeka u odnosu na krave sa odgovarajućom tjelesnom kondicijom. Krave sa lošom tjelesnom kondicijom prije teljenja, neće biti u mogućnosti da uspješno prebrode energetski deficit tokom rane faze laktacije. Slaba kondicija prije teljenja (OTK <3.0), najčešće vodi ka nižem nivou mliječnosti, poremećajima reprodukcije i metabolizma. Sa druge strane utovljene krave prije teljenja (OTK > 4.0), sklone su teškim teljenjima, pojavi zaostale posteljice, endometritisa, sindroma masne jetre, ketoze, mliječne groznice i slabljenja apetita. Kod takvih krava je i duži interval do pojave prve ovulacije, relativno dug period do prvog izraženog estrusa i koncepcije, kao i manji uspjeh oplođenja posle prvog osjemenjavanja. Negativan energetski bilans tokom prvih 9 dana posle teljenja smanjuje nivo progesterona krava tokom lutealne faze, u njihovom drugom i trećem postpartalnom ciklusu. Krave koje izgube više za 0.5 poena u ranoj laktaciji, imaju produženo vrijeme trajanja estrusa, odnosno veći broj dana do ovulacije i znatno smanjen procenat koncepcije u prva tri osjemenjavanja. Odlaganje estrusa podrazumjeva zadržavanje u progesteronskoj fazi ciklusa, jer progesteron umanjuje odbrambenu sposobnost materice, a to podrazumjeva slabiju  sposobnost migracije leukocita ka materici. Suprotno, estrogen stimuliše migraciju leukocita, protok krvi kroz matericu i kontraktilnost materice, što sve doprinosi neutralizovanju bakterija. Osnovni cilj je da se, kod najvećeg broja krava prije teljenja, postigne tjelesna kondicija od 3.5 do 4.0 poena, a kod krava na piku laktacije, od 40. do 60. dana laktacije, od 2.5 do 3.0 poena.

Poželjne ocjene tjelesne kondicije, u pojedinim stadijumima laktacije: a) teljenje -3.0-3.5, b) osjemenjavanje – 2.5,  c) kasna laktacija – 3.0-3.5 i d) period zasušenja- 3.0-3.5 .