Пољопривредна савјетодавна служба

у Републици Српској

Развој Пољопривредне савјетодавне службе
Републике Српске одвијао се у неколико етапа:

01.

Прва фаза развоја је било успостављање општинских (локалних) канцеларија стручне службе 1998. године. Пројектом EУ PHARE-PFAP је почео процес формирања Пилот пољопривредне савјетодавне службе на подручју Бањa Луке. На седам општина формирана  је савјетодавна служба 20.08.1999. године у којој су  запослена по два агронома, којима је пројекат обезбједио додатну едукацију, канцеларијску опрему и аутомобиле, како би могли  обављати  посао савјетодавца на терену.

02.

Другу фазу развоја Пољопривредне савјетодавне службе  иницирала је Европска Унија ESP пројекат  у БиХ (2000-2002.) који је формирао пет подручних канцеларија и на тај начин територијално покрио цијелу Републику Српску. Координациона канцеларија ради од самог почетка тј. од успостављања пилот општинских канцеларија и координира радом свих организационих нивоа Пољопривредне савјетодавне службе РС.

Пољопривредна савјетодавна служба РС (у координационој и подручним канцеларијама) бројала је 16 запослених агронома за различите области пољопривредне производње. Код одабира стручњака узимане су у обзир производне карактеристике сваке подручне јединице.

Одуком Владе Републике Српске 28.05. 2002. године (Сл.Гласник бр:36 од 21. јуна 2002.године), основана је Пољопривредна стручна служба Републике Српске (ПСС РС), као специјализована служба за пружање стручних услуга пољопривредницима,  као и другим субјектима у пољопривреди. ПСС РС се налазила у саставу Министарства пољопривреде, шумарстава и водопривреде РС, којем је била одговорна за свој рад. Законом о измјенама и допунама Закона о министарствима (“Службени гласник Републике Српске”, број:33/04) основана је Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди 30.01.2004. године као посебна стручна и управна организација и одређен  је дјелокруг послова које она обавља.

Оснивањем Агенције, дотадашња Пољопривредна стручна служба Републике Српске (ПСС РС) прелази у виши развојни облик, односно у Агенцију као управну организацију. Истовремено је извршено издвајање ПСС РС из организационе структуре Министарства, гдје је била као организациона цјелина. На тај начин Агенција добија своју препознатљивост као стручна, а не административна организација, што представља предуслов развоја Агенције и њених дјелатности, те омогућава бољу координацијупослова са осталим стручним, научним и образовним институцијама у области пољопривреде, али и другим субјектима који су директно и индиректно везани за ову област.

Одлуком Владе, 2013. године, о укидању Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди и Агенције за узгој и селекцију у сточарству, дошло је до потребе реорганизације капацитета који су били на располагању у наведене двије Агенције у циљу наставка функционалног дјеловања у областима које су биле у надлежности Агенција, те њиховог увезивања у једну организациону јединицу.

У том смислу, Одлуком Владе Републике Српске формиран је Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди као један од пет ресора унутар организационе структуре Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (водопривреда, шумарство, пољопривреда, ветерина).

Дјелатности службе

Ресор за пружање стручних услуга заједно са осталим ресорима а прије свега са Ресором за пољопривреду доприноси остваривању мисије министарства, а то се прије свега односи на:

  • повећање нивоа продуктивности и конкурентности, техничко-технолошке опремљености,
  • обезбјеђење уравнотеженог интегралног развоја, аграрног, руралног и регионалног,
  • стварање стабилног тржишта пољопривредно-прехрамбених производа уз повећање извоза са ефектима новостворене вриједности искористивим за даљи развој.

На овај начин доприноси се остваривању визије развоја Републике Српске као економски јаке, здраве животне средине са очуваним ресурсима, развијеног аграра и задовољних произвођача и потрошача.