Bijela leptirasta vaš na kupusu

Bijela leptirasta vaš je polifagna štetočina koja se hrani brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najveće štete pričinjava na kupusu, paradajzu, krastavcima, paprici, cvijeću. To je insekt bijele boje, vrlo je mali i pokretljiv. Najčešće se nalazi sa donje strane najmlađeg lišća, dakle, praktično na vršnim dijelovima biljaka. Gotovo svi stadijumi štetočine su štetni, izuzev jaja.  Sišu sokove biljaka, uslijed čega one gube normalnu zelenu boju, slabe i žute. Pri jačem napadu, pojedinačno lišće propada ili se suše čitave biljke. Prekomjerne nesvarene količine biljnog soka, vaši izlučuju u obliku „medne rose“ koja je odlična podloga za razviće gljiva „čađavica“. Uslijed toga, lišće manje-više pocrni i postaje manje produktivno, a plodovi bivaju zaprljani zbog čega se smanjuje njihova komercijalna vrijednost. Više temperature vazduha i veća relativna vlažnost ubrzavaju razviće ove štetočine.

Mjere suzbijanja

Zbog istovremenog prisustva svih stadijuma razvića na biljkama i njihove različite osjetljivosti prema insekticidima, suzbijanje ove štetočine je izuzetno teško. Najbolje rezultate daje kombinovanje svih raspoloživih mjera (preventivne, mehaničke agrotehničke, biološke i hemijske.) Prije svega treba obratiti pažnju na upotrebu zdravog rasada, koji nije naseljen štetočinom kao i na redovno uništavanje korovskih vrsta.

Izvođenje samo hemijskih mjera će u početku možda i dati zadovoljavajuće rezultate, ali ubrzo poslije toga pojaviće se problem preživljavanja štetočine, odnosno pojava rezistentnosti prema insekticidima. Prilikom suzbijanja bijele leptiraste vaši, važno je napad otkriti na vrijeme. U tu svrhu najbolje je koristiti žute lepljive ploče koje privlače i love imaga ove štetočine.

Hemijsko suzbijanje je efikasno samo ako se izvodi u kombinaciji sa prethodno pomenutim mjerama. Hemijske mjere koristiti jako rano, dok ne dođe do pojave svih razvojnih stadijuma, koji su nejednako osetljivi prema insekticidima. Prvo prskanje se izvodi čim se registruju prvi leptirići. Ukoliko se utvrdi štetočina u početku su obično dovoljna 2-3 tretmana u intervalima od 3 do 5 dana. Kasnije, tretiranja se izvode po potrebi. Za suzbijanje ove štetočine preporučuje se primjena preparata na bazi piretroida i neonikotinoida. Prilikom izbora insekticida, strogo voditi računa o karenci.