15. oktobar – Međunarodni dan žena na selu

Svake godine širom Republike Srpske obilježava se 15. oktobar – Međunarodni dan žena na selu. 15. oktobar je ustanovljen kao Međunarodni dan žena na selu na nivou Ujedinjenih nacija. Ovaj dan se obilježava organizovanjem raznih aktivnosti i događaja koji ukazuju na težak položaj žena na selu. Žene na selu mnogo rade, a malo imaju, i njihov položaj je veoma težak.

Priznanje njihovog značaja i uloge, priznanje potrebe da se uslovi njihovog života moraju poboljšati, prvi je korak ka postizanju bolje budućnosti žena na selu i svih nas.

Žene u ruralnim područjima, čiji opstanak u velikoj mjeri zavisi od prirodnih resursa i poljoprivrede, predstavljaju više od četvrtine svjetske populacije. U zemljama u razvoju, ruralne žene čine skoro 43 odsto ukupne radne snage u poljoprivredi. One proizvode i obrađuju većinu raspoloživih prehrambenih proizvoda, sa najvećom odgovornošću za sigurnost hrane.

Međunarodni dan ruralnih žena prvi put je osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija u rezoluciji 62/136 od 18. decembra 2007. godine. Ova rezolucija priznaje “kritičnu ulogu i doprinos ruralnih žena, uključujući autohtonu kulturu za promociju poljoprivrednog i ruralnog razvoja, bezbjednost hrane i smanjenje siromaštva. ”

Održivi razvoj uključuje rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Cilj je da se udvostruči produktivnost poljoprivrede i prihod malih proizvođača, posebno žena.

Bosna i Hercegovina se obavezala na implementaciju međunarodnih instrumenata koje se bave ženama na selu, uključujući i Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena člana 14. Pekinške deklaracije i Platforme za akciju. Uloga žena u ruralnim područjima od posebnog je značaja u proizvodnji hrane, a 16. oktobra obilježavamo i Svetski dan hrane, kao i Dan borbe protiv siromaštva 17. oktobra. Žene igraju važnu ulogu u ekonomskom opstanku svoje porodice i zajednice, međutim, dobijaju malo ili nikakvo priznanje za svoje napore, a one su često uskraćene za pristup rezultatima njihovog rada ili koristima razvojnog procesa. Iako formalno imaju iste prava, one ih ne uživaju uvijek jednako kao muškarci. Ovo je najčešće posljedica tradicije i patrijarhalnih odnosa u seoskim domaćinstvima koji žene stavljaju u podređenu poziciju.